...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร "ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำและการบูรณาการแผนงาน ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ฯ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง และรายการประกอบผังเมืองรวม จ.กพ
การรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2558
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรภาครัฐยุคใหม่ ประจำ
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวป
จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว และสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างร้านสวัสดิการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 - ม.7 อบต.พานทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเส้นทาง คสล.เฉพาะ2ล้อ บ.โละโคะ ม.10 ต.โกสัมพี
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์:ประกันสังคม
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลัง : เกษตรจว.
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา อุดหนุน ร.ร.ประชาสันติภาพ
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ 1 เครื่อง : อบจ.กพ.
ประมูลจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ อบต.ปางตาไว
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1-ม.4 บ.วังล้อม อบต.วังหามแห
สอบราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอนเยาวชน 2 หลัง : บึงบรเพ็ด (ครั้งที่3)
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
๒๓-๒๕ พ.ค. ๕๘
๒๒ พ.ค. ๕๘
๒๑ พ.ค. ๕๘
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร
 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ